• Laagste prijsgarantie
 • Bekende merken
 • Voor 12:00 uur besteld? volgende werkdag verzonden!
 • Gratis verzending vanaf €100,- (niet voor palletzendingen)
 • De beste prijsgarantie
 • Bekende merken
 • Voor 12u besteld, volgende werkdag bezorgd
 • Gratis verzending vanaf €100,- (buiten palletzendingen)
 • Showroom te Aartselaar
 • Laagste prijsgarantie

Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1: Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

COMFYCOOL (Besloten vennootschap)
Helststraat 49 bus 4
2630 Aartselaar
België
Btw-identificatienummer: BE 0801897317
Telefoonnummer: +32 (0)3 207 260 0 (van 09:00 tot 17:00 uur).
E-mailadres: klantenservice@comfycool.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door ComfyCool wordt gedaan en op elke overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen ComfyCool en de consument.

3.2 Beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand worden de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld op de pagina 'algemene voorwaarden'. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om dit te doen, zal ComfyCool de consument informeren over hoe de algemene voorwaarden bij ComfyCool kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

3.3 Elektronische beschikbaarstelling van de algemene voorwaarden

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan ComfyCool, in afwijking van het vorige lid, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking stellen. Dit gebeurt op een wijze die de consument in staat stelt om de algemene voorwaarden eenvoudig op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden elektronisch kan raadplegen en dat deze op verzoek kosteloos via elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

3.4 Specifieke product- of dienstenvoorwaarden

Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden voor producten of diensten van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Definitie van intellectuele eigendommen

Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, enzovoort.

4.2 Rechten van COMFYCOOL op creatief werk

Wanneer COMFYCOOL onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt COMFYCOOL de rechten die voortvloeien uit dit werk, zoals bijvoorbeeld het recht op reproductie. Enkel COMFYCOOL heeft aldus het recht om haar creatief werk opnieuw te gebruiken.

4.3 Beperkingen op vermenigvuldiging van ontwerpen

Geen van de ontwerpen van de website van COMFYCOOL mogen worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van COMFYCOOL. Haar creatief werk is auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever/klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever/klant geeft geen aanleiding tot automatische overdracht van auteursrechten.

4.4 Reproductierechten opdrachtgever

Daarentegen, een opdracht met betrekking tot de productie van eender welk element dat door de opdrachtgever/klant werd aangeleverd, impliceert dat de opdrachtgever/klant over het reproductierecht beschikt. De opdrachtgever/klant vrijwaart COMFYCOOL tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. COMFYCOOL is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden.

Artikel 5 – Geldigheidsduur en voorwaarden van het aanbod.

5.1 Beperkte geldigheidsduur en voorwaarden

Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden plaatsvindt, zal dit duidelijk worden vermeld in het aanbod.

5.2 Volledige en nauwkeurige omschrijving

Het aanbod bevat een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, dienen deze een waarheidsgetrouwe weergave te zijn van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.

5.3 Duidelijkheid over rechten en verplichtingen

Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

5.4 Indienststelling van airco's

Voor de indienststelling van airconditioningsystemen is een gekwalificeerde en gecertificeerde installateur wettelijk verplicht. De consument mag het product monteren, maar controle en het uitvoeren van koeltechnische handelingen is voorbehouden voor RESCERT-gecertificeerde ondernemingen.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Aanvaarding van het aanbod

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, tenzij anders bepaald in lid 4.

6.2 Bevestiging van elektronische aanvaarding

Zodra de consument elektronisch instemt met het aanbod, zal de ondernemer onverwijld per elektronische communicatie de ontvangst van de aanvaarding bevestigen. Niettemin dient te worden opgemerkt dat deze bevestiging niet bindend is voor de ondernemer. In het geval van een onbedoelde fout op de website, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt de ondernemer het recht om de bestelling te annuleren of te weigeren, zelfs na de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding. Het is echter ons streven om dergelijke situaties adequaat op te lossen en de consument te voorzien van een optimale dienstverlening.

6.3 Veiligheid en beveiliging van elektronische overdracht

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen. Tevens zorgt de ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

6.4 Onderzoek door de ondernemer

Binnen de wettelijke kaders kan de ondernemer onderzoek doen om vast te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarnaast kan de ondernemer alle relevante feiten en factoren nagaan die van belang zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, of bij uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

6.5 Informatie bij levering

Bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud verstrekt de ondernemer de volgende informatie schriftelijk of op een toegankelijke manier, zodat de consument deze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan:

a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten;

b. De voorwaarden en procedure voor uitoefening van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;

c. Informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, eventuele afleveringskosten, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

6.6 Duurtransacties

De bepalingen in het vorige lid zijn alleen van toepassing op de eerste levering bij duurtransacties.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 Herroepingsrecht voor producten

De consument heeft het recht om binnen een bedenktijd van maximaal 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst voor de aankoop van een product te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden voor herroeping, maar kan deze niet verplichten om de reden(en) op te geven. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht dient het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Gelieve er rekening mee te houden dat in het geval van een airconditioner, deze dient te worden geretourneerd op een pallet, conform de wijze waarop u deze heeft ontvangen. Houd er rekening mee dat retourzendingen die niet op een pallet worden teruggestuurd, niet kunnen worden verwerkt.

Voor zakelijke aankopen, waarbij de koper beschikt over een BTW-nummer, wordt geen herroepingsrecht toegekend conform de geldende wetgeving.

7.2 Start van de bedenktijd voor producten

De bedenktijd, zoals genoemd in lid 7.1, gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is. In het geval van een bestelling waarbij meerdere producten zijn betrokken, begint de bedenktijd op de dag van ontvangst van het laatste product door de consument of een door hem aangewezen derde. Indien de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen, start de bedenktijd op de dag van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel door de consument of een door hem aangewezen derde. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, begint de bedenktijd op de dag van ontvangst van het eerste product door de consument of een door hem aangewezen derde.

7.3 Herroepingsrecht voor diensten en digitale inhoud

De consument heeft het recht om een overeenkomst voor dienstverlening en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden voor herroeping, maar kan deze niet verplichten om de reden(en) op te geven.

7.4 Start van de bedenktijd voor diensten en digitale inhoud

De bedenktijd, zoals genoemd in lid 7.3, gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

7.5 Verlengde bedenktijd bij niet verstrekken van informatie

Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, eindigt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd zoals bepaald in de voorgaande leden van dit artikel.

7.6 Verstrekking van informatie binnen twaalf maanden

Indien de ondernemer de informatie zoals genoemd in lid 7.5 aan de consument verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8.1 Zorgvuldigheid bij het gebruik van het product

Gedurende de bedenktijd dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. Het product mag alleen worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de consument het product mag hanteren en inspecteren op dezelfde wijze als in een fysieke winkel.

8.2 Aansprakelijkheid voor waardevermindering

De consument is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product op een wijze die verder gaat dan is toegestaan in lid 8.1.

8.3 Geen aansprakelijkheid bij onvolledige informatie

Indien de ondernemer de consument niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, is de consument niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

9.1 Melding van herroeping

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktermijn kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan worden gedaan door middel van het formulier op de retourpagina of op een andere duidelijke en ondubbelzinnige wijze. Retours dienen echter schriftelijk te worden ingediend. Retours kunnen dus niet per telefoon worden aangevraagd.

9.2 Terugzending van het product

Binnen 14 dagen na de melding zoals bedoeld in lid 9.1, dient de consument het product zo spoedig mogelijk en maximum 14 dagen na de bevestiging door de ondernemer, terug te sturen of te overhandigen aan de ondernemer of diens gemachtigde. Dit is niet vereist indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft in ieder geval de terugzendtermijn in acht genomen indien het product wordt teruggestuurd voordat de bedenktijd is verstreken.

9.3 Terugzending in originele staat

De consument dient het product, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking terug te sturen, inclusief alle meegeleverde accessoires, en conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. De consument dient het retourpakket zodanig te verpakken dat schade en lekkage tijdens transport maximaal uitgesloten is.

9.4 Risico en bewijslast

Het risico en de bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

9.5 Kosten van terugzending

De consument draagt in regel de directe kosten voor het terugzenden van het product. Indien de ondernemer heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen, is de consument niet verplicht de kosten voor terugzending te dragen.

9.6 Ontbinding van aanvullende overeenkomsten

Bij uitoefening van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

10.1 Ontvangstbevestiging

Indien de ondernemer de mogelijkheid biedt voor de consument om de herroeping elektronisch kenbaar te maken, stuurt hij onmiddellijk na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

10.2 Terugbetaling van betalingen

De ondernemer zal alle betalingen van de consument vergoeden, met uitzondering van eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product en door de consument gemaakte retourkosten. Deze terugbetaling dient onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld, te geschieden. Tenzij de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan de terugbetaling worden uitgesteld totdat de ondernemer het product heeft ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

10.3 Terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel

Voor de terugbetaling zal de ondernemer hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling vindt kosteloos plaats voor de consument.

Artikel 11 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer heeft de mogelijkheid om bepaalde producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht. Het is echter vereist dat de ondernemer dit duidelijk vermeldt bij het aanbod, bij de algemene voorwaarden, of op zijn minst tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de situaties waarin het herroepingsrecht niet van toepassing is:

11.1 Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling

Bij overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling, waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten worden aangeboden door de ondernemer of een aangewezen derde partij, onder leiding van een veilingmeester, is het herroepingsrecht uitgesloten. In deze gevallen is de succesvolle bieder verplicht om de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

11.2 Volledig uitgevoerde dienstenovereenkomsten

Indien een dienstenovereenkomst volledig is uitgevoerd, kan het herroepingsrecht worden uitgesloten onder de volgende voorwaarden:

a. De uitvoering van de dienst is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

b. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Deze verklaring is ondeelbaar onderdeel van het aanbod op het moment dat de consument een product of dienst aankoopt van COMFYCOOL. Het verlies van het herroepingsrecht treedt in werking vanaf het moment dat de ondernemer de volledige uitvoering van de overeenkomst heeft voltooid.

11.3 Op maat gemaakte producten en producten voor specifieke personen

Producten die volgens de specificaties van de consument worden vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden gemaakt, of duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon, vallen buiten het herroepingsrecht.

11.4 Onherroepelijk vermengde producten na levering

Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten, kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

11.5 Levering van digitale inhoud zonder materiële drager

In het geval van de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager plaatsvindt, kan het herroepingsrecht worden uitgesloten, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

a. De uitvoering van de dienst is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

b. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 - De prijs

12.1 Prijsstabiliteit tijdens geldigheidsduur

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, tenzij er sprake is van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

12.2 Variabele prijzen bij financiële marktschommelingen

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. In dergelijke gevallen worden de prijsfluctuaties en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, expliciet vermeld bij het aanbod.

12.3 Toegestane prijsverhogingen binnen 3 maanden

Prijsverhogingen binnen een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

12.4 Toegestane prijsverhogingen na 3 maanden

Prijsverhogingen die plaatsvinden na een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit contractueel heeft bedongen en:

a. deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.

12.5 Prijsinclusiviteit in het aanbod

De prijzen die vermeld worden in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 13 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

13.1 Voldoen aan de overeenkomst en wettelijke eisen

De ondernemer waarborgt dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor gebruik dat afwijkt van normaal gebruik.

13.2 Extra garantie beïnvloedt wettelijke rechten niet

Eventuele extra garanties verstrekt door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur beperken nooit de wettelijke rechten en claims die de consument heeft op grond van de overeenkomst, indien de ondernemer tekortgeschoten is in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13.3 Definitie van extra garantie

Onder extra garantie wordt elke verbintenis verstaan die de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent aangaat en waarbij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

14.1 Zorgvuldige ontvangst en uitvoering

Bij het ontvangen van bestellingen van producten en het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Bestellingen zullen uiterlijk op de 2de werkdag na bestelling worden verwerkt en verzonden. Pakketzendingen worden kosteloos verzonden voor bestellingen met een totaalbedrag van €100 of meer. Voor palletzendingen geldt een verzendtarief van €39,50.

14.2 Plaats van levering

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft verstrekt, geldt als de plaats van levering.

14.3 Uitvoering van bestellingen

Binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien er vertraging optreedt bij de bezorging of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en eventueel recht op schadevergoeding.

14.4 Terugbetaling bij ontbinding

Na ontbinding van de overeenkomst conform het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.

14.5 Risico van beschadiging en vermissing

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die bekend is bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

15.1 Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

15.2 Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.3 Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16 - Betaling

16.1. Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de consument de verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen om de overeenkomst tot stand te brengen.

16.2 Melding van betaalgegevens

De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.

Artikel 17: Verwerking persoonsgegevens

17.1 Wettelijke naleving

COMFYCOOL houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. Alle gegevens die de klant/opdrachtgever doorgeeft worden door COMFYCOOL opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

17.2 Bescherming van persoonsgegevens

COMFYCOOL verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever/klant aantasten.

17.3 Toegang en correctie van gegevens

De klant/opdrachtgever beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van zijn/haar gegevens.

17.4 Privacybeleid akkoord

De opdrachtgever/klant wordt verzocht het privacybeleid van COMFYCOOL voorafgaandelijk aan de bestelling te raadplegen Bij het bevestigen van een order verklaart de opdrachtgever/klant zich akkoord met dit privacybeleid.

Artikel 18 - Klachtenprocedure

18.1 Kenbaar gemaakte klachtenprocedure

De ondernemer biedt de consument de mogelijkheid om klachten in te dienen via het contactformulier dat beschikbaar is op de 'contactpagina' van de onderneming, per e-mail, telefonisch of persoonlijk op het fysieke adres van de onderneming.

18.2 Indiening klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij ComfyCool.

18.3 Beantwoording van klachten

Klachten die bij ComfyCool worden ingediend, zullen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst worden beantwoord. Indien de klacht een langer verwerkingstijd vereist, zal ComfyCool binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.4 Termijn voor oplossing van geschillen

De consument dient ComfyCool ten minste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien er na deze termijn geen oplossing is bereikt, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Artikel 19 – Geschillen

19.1 Toepassing van Belgisch recht bij geschillen

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming ‘COMFYCOOL’ gevestigd is vallen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 - Garantie op Producten

21.1 Garantieperiode en Voorwaarden:

COMFYCOOL biedt een garantie van 24 maanden op de geleverde producten, tenzij anders vermeld.

De garantie is geldig indien het product deskundig is geïnstalleerd en gebruikt voor de beoogde doeleinden waarvoor het is ontworpen.

COMFYCOOL voert geen garantieclaims ter plaatse bij de klant uit.

21.2 Garantieafhandeling:

In het geval dat een klacht kan worden opgelost door het leveren van een vervangend onderdeel of product, kan COMFYCOOL hiervoor kiezen.

COMFYCOOL vergoedt geen kosten die door derden zijn gemaakt voor reparatie of vervanging van het betreffende product.

Als u aanspraak wilt maken op garantie en het product wilt retourneren, dient u ons altijd vooraf op de hoogte te stellen per brief of e-mail.

Na goedkeuring door COMFYCOOL dient u het betreffende product compleet en degelijk verpakt, franco, naar ons terug te sturen.

Het inroepen van garantie betekent niet automatisch dat er een terugbetaling plaatsvindt. COMFYCOOL kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toesturen.

Indien de garantieclaim wordt gehonoreerd, worden de verzendkosten aan u vergoed.

Versie: 2023.12.15

ComfyCool
Alles voor een koele zomer én warme winter
 • Showroom te Aartselaar
 • Ma tot vrij voor 12u besteld, volgende werkdag verzonden
 • Gratis verzending vanaf €100,- (niet voor palletzendingen)
Mis nooit meer een deal
De nieuwste deals, lotverkopen en energiebesparingstips rechstreeks in je mailbox. Schrijf je in en ontvang €5 korting.
bancontact
ideal
visa
mastercard
Mollie logo
© 2024 ComfyCool
+32 (0)3 207 260 0 | klantenservice@comfycool.be
BTW BE0801897317
ComfyCool BV | Helststraat 49/4, 2630 Aartselaar | België